Stotteren/broddelen


Stotteren is een timingstoornis. Iemand die stottert, heeft een zwakke aanleg voor timing van spreekbewegingen.

- Stotteren

- Indicaties voor verwijzing

- Logopedische therapie

 

 

 

 

<< Terug naar hoofdpagina voor verwijzers  

 

Stotteren

Bij ongeveer 5 % van alle kinderen treden stotterverschijnselen op; bij 1 % ontwikkelt zich chronisch stotteren. Stotteren is een timingstoornis. Iemand die stottert, heeft een zwakke aanleg voor timing van spreekbewegingen. Er zijn globaal 3 factoren die het timingsysteem uit balans kunnen brengen: spanning, snelheid en belemmeringen.

Stotteren is een stoornis in de vloeiendheid van het spreken. Het spreken vertoont blokkades, herhalingen van letters, lettergrepen, woorden en/of zinnen, verlengingen of andere niet-vloeiendheden zoals pauzes en stopwoorden.
De onderbrekingen in het spreken kunnen gepaard gaan met motorische activiteiten van de spraakorganen en van andere delen van het lichaam, bijvoorbeeld meebewegingen van armen, hoofd, gelaat en oogknipperen.
Naast dit gedrag zijn er vaak nog andere componenten aanwezig, maar dan minder zichtbaar:

 • een emotionele component: angst om te stotteren, angst voor bepaalde situaties, letterangst. Reacties bij die angst kunnen zijn: transpireren en hartkloppingen;
 • een cognitieve component: ideeën van minderwaardigheid, schaamte, negatieve self-talk;
 • een communicatieve component: bijvoorbeeld sociaal isolement.

Terug naar boven

Indicaties voor verwijzing

Logopedisch onderzoek en behandeling van vloeiendheidsstoornissen zijn geïndiceerd wanneer:

 • ouders zich zorgen maken over het niet-vloeiend spreken van hun kind: het is van belang stotteren zo vroeg mogelijk te onderkennen;
 • kinderen zich bewust lijken te zijn van het ‘anders' spreken dan hun leeftijdsgenootjes en hierop reageren met hun gedrag;
 • de spreker een communicatieprobleem heeft of ontwikkelt, zowel bij kinderen als bij volwassenen;
 • de spreker spreekangst ontwikkelt.

Terug naar boven

Logopedische therapie

De logopedische therapie richt zich op:

 • inzicht krijgen in het stotteren, de beïnvloedende/uitlokkende factoren en de fase van het stotteren;
 • last van de klacht verminderen. Eerst makkelijker stotteren, dan (wanneer mogelijk) meer vloeiendheid;
 • voor jonge kinderen voorwaarden scheppen om zoveel mogelijk vloeiend te spreken.

  Zie voor meer informatie over stotteren: http://www.stotteren.nl

Terug naar boven

 

Broddelen is een stoornis in de vloeiendheid van het spreken waardoor het spreken slecht verstaanbaar is. Het spreektempo is te hoog en/of te onregelmatig in combinatie met 1 of meer van de volgende karakteristieken:

-       Een hoge frequentie van verschillende normale niet-vloeiendheden.

-       Een frequente plaatsing van pauzes en het gebruik van patronen die niet aan syntactische en semantische regels voldoen; moeilijk formuleren, ook schriftelijk, vreemde zinsstructuren en woordvindingsmoeilijkheden met veel stopwoorden ertussen. Dit noemen we linguistisch broddelen.

-       Een onjuist mate van coarticulatie tussen klanken, met name in meerlettergrepige woorden (telescoping, inelkaar schuiven van lettergrepen). Deze symptomen noemen we motorisch broddelen. 

De vroege kenmerken van broddelen zijn:
	- een hoge artikulatiesnelheid
	- telescopie (in elkaar schuiven van lettergrepen) bij meerlettergrepige	woorden.
	- het overslaan van kleine woordjes (zoals lidwoorden en voorzetsels) bij hardop lezen, bij schrijven of auditieve geheugentaken.
	- het maken van semantische of syntactische fouten bij snel spreken of schrijven, terwijl deze niet worden gemaakt bij het rustig spreken of schrijven.
	- het vastlopen in de leesontwikkeling door radend lezen, door veel fouten te maken bij het lezen in een hoog tempo en door letterspiegeling van /b/ en 
	 /d/
	- meer fouten dan op basis van de intelligente van het kind verwacht mag worden bij begrijpend lezen.

De diagnose broddelend spreken kan nog niet met zekerheid worden gesteld op deze leeftijd (7 jaar). Twee redenen hiervoor: het spreektempo op dit moment is nog te laag om een grote invloed te hebben op de verstaanbaarheid van het spreken (in de pubertijd is er een sterke groei in het spreektempo waar te nemen, dit op basis van hormoonontwikkelingen) en de fouten in verhaal- en zinsstructuren bij broddelend spreken zijn moeilijk te onderscheiden van de fouten van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen.

 

Links | Disclaimer | Copyright © 2019 Logopediepraktijk Haasjes | Endless