Dyslexie


Dyslexie is een hardnekkig lees- en/of spellingsprobleem.

- Dyslexie.

- Logopedische hulp.

 

 

<< Terug naar hoofdpagina voor jongeren/volwassenen/ouders 

 

Dyslexie 

Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Die zijn soms nog niet in het leesproces vastgelopen, maar vertonen al wel risicofactoren. Een vroege adequate begeleiding (onder andere met klanken en letters werken) kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar verkleint wel de uitingsvorm ervan. De behandeling door een logopedist levert zo een bijdrage aan het voorkomen van leesproblemen en het verminderen van de gevolgen. Een logopedist heeft verstand van spraak- en taalstoornissen en van de fonologische ontwikkeling. Problemen op die gebieden zijn risicofactoren voor dyslexie. Veel kinderen met ernstige spraak-taalmoeilijkheden (ESM) ontwikkelen op latere leeftijd dyslexie.

Er zijn vier typen taalleerproblemen te onderscheiden die ten grondslag liggen aan moeite met lezen, spellen en rekenen:

 • auditieve verwerkingsproblemen;
 • spraakproblemen;
 • grammaticale problemen;
 • problemen met de betekenisverlening.


De logopediste kan ondersteuning bieden op al deze vier gebieden.

Terug naar boven

Logopedische hulp

Auditieve verwerkingsproblemen
Kinderen met auditieve verwerkingsproblemen hebben moeite met het onderscheiden, herkennen, analyseren en synthetiseren van spraakklanken. Alleen auditieve oefeningen leveren voor het leren lezen erg weinig op. Lezen bestaat uit meer dan alleen de auditieve component. Juist de koppeling tussen de auditieve en de visuele component is belangrijk. De logopediste leert een kind om met klanken te manipuleren waarbij in een vroeg stadium met klanken en letters wordt gewerkt. Het effect hiervan is bewezen.

Spraakproblemen
Bij de behandeling van spraakproblemen komt de auditieve, visuele en spraakmotorische component van de woordstructuur aan de orde. Kinderen moeten woorden horen, zien en uitspreken. De logopediste zal alert zijn op het blijvende effect van spraakproblemen bij het lezen en spellen.

Grammaticale problemen
Grammaticale problemen bij kinderen zijn vooral terug te vinden bij het niet correct kunne toepassen van regels met betrekking tot woordvorming, zinsbouw en spellingregels.

Betekenisverlening
Kinderen die problemen hebben met de betekenisverlening hebben moeite met het vinden van de juiste woorden, met het leggen van relaties tussen woorden en met pragmatisch taalgebruik. Deze problemen komen tot uiting bij begrijpend luisteren, begrijpend lezen en het vertellen van verhalen zowel mondeling als schriftelijk (opstel). De logopediste kan helpen met woordvinding en pragmatiek.

De volgende signalen kunnen wijzen op dyslexie:

 • achterstand in de taalontwikkeling;
 • lang problemen houden met het correct vervoegen van werkwoorden en verbuigingen;
 • woordvindingsproblemen;
 • problemen met de inprenting van namen, kleuren en het onthouden van versjes en opdrachten;
 • onvoldoende ontwikkelde auditieve vaardigheden;
 • uitspraakproblemen: meerlettergrepige woorden, verwisselingen van spraakklanken;
 • verkeerde klemtoon leggen; weinig intonatie en melodie;
 • verlegen zijn, niet mondig, faalangst;
 • slechte fijne motoriek.

In de logopedische therapie kan gewerkt worden aan:

 • stimuleren van de taalontwikkeling;
 • auditieve vaardigheden en luistertraining;
 • articulatietraining waarbij direct de letters aan de spraakklanken gekoppeld worden;
 • lezen en spelling.

Terug naar boven

 


Links | Disclaimer | Copyright © 2019 Logopediepraktijk Haasjes | Endless